Κατεδαφίσεις – Καθαιρέσεις

Με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, υδραυλικών σφύρων και μηχανημάτων, η εταιρεία μας είναι σε θέση να σχεδιάσει και να εκτελέσει με ασφάλεια κάθε έργο ολικής ή τμηματικής κατεδάφισης / καθαίρεσης. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Κατεδαφίσεις γεφυρών
  • Κατεδαφίσεις κτιρίων
  • Σπάσιμο πετρώδους εδάφους
  • Σχεδιασμό και δονημετρικό έλεγχο ανατινάξεων
  • Κατεδαφίσεις με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών

Η εταιρεία εγγυάται την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των γειτονικών και κοινόχρηστων χώρων του σημείου κατεδάφισης.