Εκσκαφές – Οδοποιία

Η εταιρεία μας παρέχει υψηλού επιπέδου χωματουργικές εργασίες σε ιδιώτες, εργολάβους οικοδομών, περιφέρειες, δήμους καθώς και σε τεχνικές εταιρείες. Αναλαμβάνει:

  • Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών
  • Διάνοιξη δρόμων
  • Εκβραχισμοί
  • Διαμορφώσεις εδάφους
  • Περισυλλογή βράχων για αδρανή υλικά
  • Σπάσιμο πετρώδους εδάφους
  • Επιχωματώσεις
  • Περιβαλλοντική διαχείριση & Αποκατάσταση χώρων